Կարգավորում

Իրավական ակտերhttps://www.armbrok.am/hy/regulation/legal-acts

Ստորև ներկայացված են հղումներ՝ դեպի ՀՀ-ում ներդրումային ընկերությունների գործունեությունը կարգավորող ՀՀ Կենտրոնական բանկի կանոնակարգեր։

Կանոնակարգ 4/01 (ներդրումային ընկերությունների գրանցումն ու լիցենզավորումը)

Կանոնակարգ 4/02 (ներդրումային ընկերությունների հիմնական տնտեսական նորմատիվները)

Կանոնակարգ 4/03 (ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց` Կենտրոնական Բանկ ներկայացվող հաշվետվությունները)

Կանոնակարգ 4/04 (ազդագիր և հաշվետու թողարկողների հաշվետվություններ)

Կանոնակարգ 4/05 (ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց մասնագիտական որակավորման չափանիշներ)

Կանոնակարգ 4/06 (որակավորված ներդրողներ համարելու չափանիշները և անձանց` որպես որակավորված ներդրողներ գրանցման կարգը)

Կանոնակարգ 4/07 (ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց գործունեության նկատմամբ պահանջները)

Կանոնակարգ 4/08 (ՀՀ ԿԲ ներկայացված հաշվետվությունները հանրությանը մատչելի դարձնելու պահանջից բացառությունները)

Կանոնակարգ 4/09 (հաշվետու թողարկողների ֆինանսատնտեսական գործունեության աուդիտն իրականացնող անձանց ներկայացվող չափանիշները)

Կանոնակարգ 4/10 (արժեթղթերը հանձնելու առաջարկի կազմը, պայմանները, փոփոխությունները)

Կանոնակարգ 4/11 (ֆինանսատնտեսական գործունեության աուդիտն իրականացնող անձանց ներկայացվող չափանիշները)

Կանոնակարգ 4/12 (ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց հաճախորդների միջոցների պաշտպանության կանոնները)

Կանոնակարգ 8/03 (ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց կողմից տեղեկությունների հրապարակումը)

Կանոնակարգ 8/04 (հաճախորդների բողոք-պահանջների քննության գործընթացը կարգավորող ներքին իրավական ակտերին ներկայացվող նվազագույն պայմաններ)

Կանոնակարգ 33 (արժեթղթերի պահառության գործունեությունը)

Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի վերաբերյալ կանոնակարգ և հայտարարություն

This page was last updated 29.10.2020 17:49
Բորսայի և դեպոզիտարիայի կանոններhttps://www.armbrok.am/hy/regulation/exchange-depository-rules

Հայաստանի ֆոնդային բորսայի կանոններին կարող եք ծանոթանալ այստեղ:

Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոններին կարող եք ծանոթանալ այստեղ:

This page was last updated 22.01.2019 16:42